Menu

Budowa domu bez pozwolenia

Budowa domu bez pozwolenia

Od 1 stycznia 2015 r. nie jest wymagane pozwolenie na budowę domu. Pozwolenie na budowę zostało zastąpione zgłoszeniem budowlanym.

Zgłoszenie budowlane zamiast pozwolenia na budowę

Zgłoszenie budowlane może być natomiast zablokowane poprzez zastrzeżenia wydane przez starostę. Może on bowiem zgłosić swoje zastrzeżenia w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia budowy. Daje to oczywiście znacznie krótszy czas oczekiwania na rozpoczęcie budowy (w chwili obecnej w większych miastach oczekuje się na pozwolenie nawet 3 miesiące).

Do zgłoszenia budowy należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pozwolenie na budowę nie jest konieczne

Pozwolenie na budowę nie jest konieczne w przypadku budowy domów jednorodzinnych których oddziaływanie nie wykracza poza granicę działki objętej inwestycją.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Dz.U.13.1409
Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.