Menu

Odległości budynku od granicy działki

Odległości budynku od granicy działki

Jeśli budujesz dom z pewnością chcesz wiedzieć więcej na temat usytuowania budynku na działce. W tym artykule dowiesz się jakie są aktualne ustawowe odległości budynku od granicy działki.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych wydanych przez ministra infrastruktury, budynek należy sytuować w odległości od granicy nie mniejszej niż:

  • 3 m, gdy jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów lub jeśli otwór w ścianie jest wypełniony luksferami,
  • 4 m, gdy od strony granicy będzie ściana z otworami drzwiowymi lub okiennymi.

Sytuowanie budynku dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przypadku działek o szerokości mniejszej niż 16 m dopuszcza się sytuowanie budynku (ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych) w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Istnieją także dodatkowe przepisy dotyczące budynków przylegających do siebie ścianami. W tym przypadku możliwe jest usytuowanie budynku w granicy działki jeśli ściana przylegać będzie do sąsiadującego budynku (również usytuowanego w granicy działki). Rozporządzenie i warunki techniczne nie określają wysokości przylegających ścian jednak projekt musi spełniać warunki dotyczące nasłonecznienia sąsiednich budynków.

Stan prawny obowiązujący na dzień: 1 stycznia 2014 r.