Menu

Szerokość dojazdu i dojścia do budynków

Szerokość dojazdu i dojścia do budynków

Warunki techniczne dotyczące dojazdu i dojścia do budynków określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Szerokość drogi dojazdowej (do drogi publicznej) do działek budowlanych i urządzeń związanych bezpośrednio z działkami nie powinna być mniejsza niż 3 m. Dojazd powinien spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej określonych w odrębnych przepisach.

Dopuszczalne jest także zastosowanie dojścia do działek budowlanych i urządzeń z nimi związanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego jednak szerokość nie powinna być mniejsza niż 4,5 m.

Dojścia i dojazdy do budynków (wykluczając jednorodzinne, zagrodowe i rekreacyjne) powinny mieć zastosowane oświetlenie pozwalające na bezpieczne ich użytkowanie.

Do budynków wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej powinny mieć utwardzone dojścia o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Przynajmniej jedno z dojść powinno zapewniać dostęp osobom niepełnosprawnym dostęp do całego lub części budynku.