Menu
Regulamin
Regulamin sprzedaży reklam na portalu InstalacjewPolsce.pl

InstalacjewPolsce.pl należy do firmy MACNET z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Panewnickiej 91
zarejestrowaną pod numerem REGON 240971025, NIP 6342516974

Podstawowe pojęcia

Odsłona reklamy
Jest to kontakt użytkownika z reklamą (wyświetlenie reklamy na ekranie użytkownika)

Statystyki
Dostępne dane przedstawiające ilość odsłon danej reklamy oraz jej skuteczność.

Zamówienie
Oznacza każdą umowę, której przedmiotem jest emisja reklamy na stronach portalu InstalacjewPolsce.pl. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia reklamowego lub przystąpienie przez InstalacjewPolsce.pl do jego wykonania, oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

Reklamodawca

Oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą emisję reklamy na portalu InstalacjewPolsce.pl. Reklamodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.

Postanowienia ogólne
Przyjmowanie oraz zamieszczanie reklam w portalu InstalacjewPolsce.pl dokonywane jest w oparciu o niniejsze zasady.

§1
InstalacjewPolsce.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.
Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie InstalacjewPolsce.pl w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

§2
Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego.
InstalacjewPolsce.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich

treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

§3
InstalacjewPolsce.pl zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów "reklama", "ogłoszenie reklamowe", "ogłoszenie płatne" itp.

§4
Rejestracja konta w Portalu InstalacjewPolsce.pl nie jest równoznaczna z zamówieniem reklamy. Złożenie zamówienia następuje w chwili dokonania wpłaty w systemie zarządzania reklamą lub w chwili wystawienia przez InstalacjewPolsce.pl faktury na wyraźne życzenie Zamawiającego.

Warunki realizacji reklam

§5
Rezerwacje i zlecenie reklam przyjmowane są w formie pisemnej lub za pomocą odpowiedniego formularza, który określa rodzaj zamawianej Reklamy, ilość i czas emisji,lokalizację w portalu InstalacjewPolsce.pl.

§6
Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych zwalniają InstalacjewPolsce.pl z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

§7
Materiały do kampanii reklamowej powinny być dostarczone do InstalacjewPolsce.pl najpóźniej wterminie 1 dnia roboczego przed datą emisji lub w dniu aktywacji reklamy za pomocą specjalnych formularzy zarządzania reklamą.

§8
Rezygnacja z zamówienia wymaga złożenia do InstalacjewPolsce.pl odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
1. Ewentualne zmiany zamówienia w zakresie: treści reklamy, elementu graficznego, czasu trwania oraz przedziału godzinowego w razie konieczności ich wprowadzania
Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć do InstalacjewPolsce.pl na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu lub dokonać zmian w formularzach zarządzania reklamą.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych
zmian InstalacjewPolsce.pl ma prawo do realizacji zamówienia w pierwotnej formie.

§10
Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku opłacenia pozostałej części
emisji reklamy.

§11
Za zamówioną reklamę Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić InstalacjewPolsce.pl wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT. InstalacjewPolsce.pl zastrzega sobie prawo
do pobierania przedpłat za zamówioną kampanię.

§12
Wynagrodzenie InstalacjewPolsce.pl za zamówioną reklamę ustalane jest na podstawie obowiązującego cennika zawierającego ceny oraz opłaty dodatkowe.

§13
Rabaty dla Klientów wykupujących reklamę w Portalu InstalacjewPolsce.pl ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

Reklamacje

§14

Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Reklamodawca zobowiązany
jest zgłaszać Portalowi InstalacjewPolsce.pl wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od daty zakończenia kampanii.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, InstalacjewPolsce.pl po konsultacjach z Reklamodawcą,
zobowiązany jest sprostować wady i usterki w reklamie.

Jeżeli w ustalonym okresie czasu z przyczyn niezależnych od InstalacjewPolsce.pl kampania nie zostanie w pełni zrealizowana, czas jej realizacji ulega wydłużeniu lub - alternatywnie - Klient może przenieść pozostałą liczbę odsłon na kolejne zamówienie.

Uwagi końcowe

§15
Wszelkie pokazywane na tej stronie internetowej znaki towarowe, logo i znaki graficzne,  zdjęcia, stanowią własność firm do których należą. Używanie, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tych znaków, bez pisemnej zgody prezentowanych firm jest zabronione.

§16
W trakcie emisji reklamy oraz w ciągu 30 dni od jej zakończenia Klient ma wgląd do statystyk dotyczących reklamy. Dostęp do statystyk możliwy jest za pomocą systemu  zarządzania reklamą.